Uporabnik: Geslo:
Inštitut za Arheologijo , ZRC SAZU
 

Arheološki kataster Slovenije

<< Prikaz trenutnega stanja Vsebina Tuje izkušnje >>

Untitled Document

5. SPLOŠNE UGOTOVITVE

Po predstavitvi posameznih zbirk lahko izpostavimo nekaj splošnih ugotovitev:

1. Baze oziroma evidence, ki vsebujejo podatke o arheološki nepremični dediščine so raznolike tako po obsegu (nacionalne, lokalne oziroma regionalne) kot po naravi (spomeniškovarstvene, akademske, muzejske, specialne).
2. Enota je različno pojmovana in obravnavana: kot arheološko območje, arheološko najdišče, predmet, akcija.
3. Nameni so različni: varovanje, evidentiranje terenskih akcij, evidentiranje okoliščin premične dediščine oz. zvrsti predmeta, zbiranje in povezovanje različnih informacij za splošne potrebe.
4. Tudi viri informacij so različni in segajo od objav, najdb, arhivske dokumentacije, pa vse do zvrsti terenskega pregleda oziroma posega in predlogov.
5. Organizacija: Podatkovna baza ZRD je organizacijsko definirana s pravilnikom o vodenju zbirnega registra kulturne in naravne dediščine (UL RS 25/2002), ki ga je izdalo Ministrstvo za kulturo in ki opredeljuje uradni status zbirke, vsebino, pristojnosti ter postopke pri vzdrževanju in uporabi zbirnega registra dediščine. Vse ostale evidence niso regulirane in koordinirane na enak način.

<< Prikaz trenutnega stanja Vsebina Tuje izkušnje >>

©2004-2021 Inštitut za Arheologijo, ZRC SAZU. Vse pravice pridržane. Ustvarjeno v 0.017 sek. Design by Sapiens